Streszczenie

1. Parowanie Bluetooth: Aby wysyłać obrazy bezprzewodowo z EOS 6D Mark II do smartfona, włącz parowanie w menu Bluetooth i wybierz sieć Bluetooth w kamerze.

2. Funkcja Wi-Fi do wysyłania obrazów do komputera: Proces wysyłania obrazów bezprzewodowo z EOS 6D do komputera obejmuje cztery kroki: przygotowanie niezbędnych elementów, wykonywanie podstawowych ustawień aparatu, podłączenie aparatu do komputera i wysyłanie obrazów.

Kluczowe punkty

1. Przygotowanie niezbędnych przedmiotów:

 • Sprawdź wymagania komputera dotyczące połączenia z kamerą za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN.
 • Upewnij się, że jednostka podstawowa punktu dostępu jest podłączona do komputera.
 • Upewnij się, że oprogramowanie EOS Utility jest instalowane na komputerze.

2. Wykonanie podstawowych ustawień aparatu:

 • Włącz aparat i uzyskaj dostęp do ekranu menu.
 • Wybierz [Wi-Fi] na karcie [] i włącz funkcję Wi-Fi.
 • Ustaw [automatyczne zasilanie] na [wyłącz], aby zapobiec przerwaniu połączenia LAN bezprzewodowego.
 • Zarejestruj pseudonim aparatu.

3. Podłączenie aparatu do komputera:

 • Wybierz [] z ekranu [funkcja Wi-Fi].
 • Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby ustalić bezprzewodowe połączenie LAN z komputerem.

4. Wysyłanie zdjęć do komputera:

 • Wybierz [] z ekranu [funkcja Wi-Fi].
 • Wybierz obrazy, które chcesz wysłać, i zainicjuj transfer.

Pytania i odpowiedzi

1. Jak włączyć parowanie Bluetooth na EOS 6D Mark II?

Aby włączyć parowanie Bluetooth, przejdź do menu Bluetooth w aparacie i wybierz opcję parowania.

2. Jakie są niezbędne elementy do wysyłania obrazów do komputera za pomocą Wi-Fi na EOS 6D?

Niezbędne elementy obejmują komputer, który spełnia określone wymagania, jednostkę podstawową punktu dostępu podłączoną do komputera oraz oprogramowanie narzędzi EOS zainstalowane na komputerze.

3. Jak wykonać podstawowe ustawienia aparatu dla funkcji Wi-Fi?

Aby wykonać podstawowe ustawienia aparatu, włącz aparat, uzyskaj dostęp do ekranu menu, wybierz [Wi-Fi] pod kartą [], włącz funkcję Wi-Fi i ustaw [automatyczne zasilanie] na [Wyłącz].

4. Dlaczego ważne jest ustawienie [automatycznego zasilania] na [wyłącz]?

Ustawienie [automatyczne zasilanie] do [Wyłącz] Zapobiega wyłączeniu funkcji sieci LAN bezprzewodowej, gdy aparat wchodzi w tryb automatycznego zasilania.

5. Jak zarejestrować pseudonim aparatu?

Po podpowiedzi o zarejestrowanie pseudonimu na ekranie [funkcja Wi-Fi] wybierz [OK] i wprowadź pseudonim z do 16 liter i cyfr za pomocą klawiatury na ekranie.

6. Czy mogę przełączyć się między górnymi i dolnymi obszarami wejściowymi podczas wprowadzania tekstu dla pseudonimu?

Tak, możesz przełączać się między górnymi i dolnymi obszarami wejściowymi, naciskając przycisk na aparacie.

7. Jak przesunąć kursor podczas wchodzenia do tekstu?

Aby przesunąć kursor, użyj klawiszy <> w górnej części ekranu wejściowego aparatu.

8. Jak wprowadzić i usunąć tekst podczas ustawienia pseudonimu?

W dolnym obszarze wejściowym użyj klawiszy <> lub <>, aby wybrać znaki i naciśnij <>, aby je wprowadzić. Naciśnij przycisk <>, aby usunąć jeden znak na raz.

9. Jak potwierdzić i wyjść z wprowadzania tekstu?

wciśnij

przycisk w aparacie, aby potwierdzić wprowadzony tekst i wyjść. Jeśli pojawi się ekran potwierdzenia, wybierz [OK], aby wyjść.

10. Jak anulować wpis tekstu?

wciśnij przycisk w aparacie, aby anulować wpis tekstu i wyjść. Jeśli pojawi się ekran potwierdzenia, wybierz [OK], aby wyjść.

11. Jaki jest następny krok po wykonaniu podstawowych ustawień aparatu?

Po wykonaniu podstawowych ustawień aparatu wyświetlony zostanie ekran [funkcja Wi-Fi], co wskazuje, że kamera jest gotowa do połączenia bezprzewodowego LAN.

12. Jak podłączyć aparat do komputera?

Aby podłączyć kamerę do komputera, wybierz [] z ekranu [funkcji Wi-Fi] w aparacie i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

13. Czy mogę wysłać określone obrazy do komputera za pomocą funkcji Wi-Fi?

Tak, możesz wybrać, które obrazy wysłać do komputera, wybierając je z ekranu [funkcji Wi-Fi] w aparacie.

14. Jak zainicjować transfer obrazów do komputera?

Aby zainicjować transfer, wybierz [] z ekranu [funkcji Wi-Fi] w aparacie po wybraniu żądanych obrazów.

15. Czy mogę wysyłać obrazy do wielu komputerów jednocześnie?

Nie, EOS 6D może wysyłać obrazy tylko do jednego komputera na raz za pomocą funkcji Wi-Fi.

Wysyłanie zdjęć do smartfona (połączenie bezprzewodowe) (EOS 6D Mark II)

Następnie powiedział mi, że wejdź do menu Bluetooth i włącz &ldquo;łączenie w pary&rdquo;, Kamera odpowiedziała, prosząc mnie o wybranie sieci do połączenia. Widziałem moją domową sieć sieci bezprzewodowej, ale widziałem też Bluetooth dla aparatu i wybrałem to. Stamtąd wszystko się skończyło.

Wysyłanie obrazów do komputera (funkcja Wi-Fi) (EOS 6D)

. Postępuj w kolejności od kroku 1.

Krok 1: Przygotowanie niezbędnych przedmiotów

Krok 2: Wykonanie podstawowych ustawień aparatu

Krok 3: Podłączenie aparatu do komputera

Krok 4: Wysyłanie zdjęć do komputera

Krok 1: Przygotowanie niezbędnych przedmiotów

1. Sprawdź wymagania komputera.

Kamera może połączyć się z następującymi komputerami za pośrednictwem sieci sieci WIĘŻNA.

Okna Prochowiec
OS Windows 7 *1
Windows Vista *2
Windows XP Professional / Home Edition *3
Mac OS x 10.6.8, 10.7
Komputer PC z jednym z powyższych systemów operacyjnych wstępnie zainstalowanych i port USB jako standardowa funkcja (aktualizowane maszyny nie obsługiwane)
* .Net Ramy 3.0 jest wymagane *4
Macintosh z jednym z powyższych systemów operacyjnych i portem USB jako funkcja standardowa
procesor Pentium 1.3 GHz lub wyższy Procesor Intel
Baran Minimum 1 GB *5 Minimum 1 GB
Interfejs Hi-Speed ​​USB Hi-Speed ​​USB
Wyświetlacz Rozdzielczość ekranu: 1024 × 768 lub więcej
Jakość koloru: medium (16 bitów) lub więcej
1024 x 768 Rozdzielczość lub wyższa
Kolory: tysiące lub więcej

*1 Kompatybilny z systemami 32-bitowymi lub 64-bitowymi dla wszystkich wersji, z wyjątkiem uruchomionej edycji.
*2 Kompatybilne z 32-bitowymi/64-bitowymi systemami dla Service Pack 1 i Service Pack 2, z wyjątkiem uruchomienia edycji.
*3 Kompatybilne z Pack 3 Service Pack 3.
*4 .Net Framework to oprogramowanie Microsoft. Jest instalowany razem z UE.
*5 dla systemów 64-bitowych systemu Windows 7, minimum 2 GB.

2. Potwierdź, że jednostka podstawowa punktu dostępu (router Wi-Fi itp.) jest podłączony do komputera.

 • Router to urządzenie, które tworzy strukturę sieci (LAN) do łączenia wielu komputerów. Router zawierający wewnętrzną funkcję bezprzewodową nazywa się routerem bezprzewodowym (LAN).
 • Ta strona będzie odnosić się do wszystkich routerów bezprzewodowych i stacji bazowych jako &bdquo;punktów dostępu&rdquo;.
 • Gdy nie jesteś pewien konfiguracji komputera, patrz instrukcja obsługi dostarczona z komputerem.

3. .

 • Ustawienia mogą nie być możliwe w przypadku starszych wersji oprogramowania. Zainstaluj oprogramowanie z płyty CD-ROM dołączonej do aparatu.

Krok 2: Wykonanie podstawowych ustawień aparatu

Przed kamerą należy wykonać następujące ustawienia&rsquo;stosuje się fukcję Wi-Fi.

1. Ustaw aparat&rsquo;S wyłącznik zasilania do .

2. wciśnij

.

3. wciśnij < ><> klucze do wyboru [Wi-Fi] pod kartą [] naciśnij, a następnie naciśnij < >.

4. Wybierz [Włącz], a następnie naciśnij < >.

[Funkcja Wi-Fi] można teraz wybrać.

Ustaw [automatyczne zasilanie] pod kartą [] na [wyłącz].

 • Jeśli aparat&rsquo;S Auto Zasilanie jest aktywowane podczas połączenia bezprzewodowego LAN, funkcja bezprzewodowej LAN wyłączy się. Bezprzewodowe połączenie LAN jest przywracane, gdy aparat budzi się z automatycznego zasilania.

5. Wybierz [funkcja Wi-Fi] na karcie [] naciśnij, a następnie naciśnij < >.

Podczas konfigurowania Wi-Fi po raz pierwszy wyświetli się ekran rejestracyjny pseudonimu aparatu.

Gdy aparat jest podłączony do innego urządzenia za pośrednictwem sieci sieci Własnej, pseudonim będzie wyświetlany na urządzeniu. Pamiętaj, aby ustawić pseudonim dla aparatu.

Wybierz [OK] i następnie wprowadź pseudonim (do 16 liter i liczb).

wciśnij

przycisk po zakończeniu.

Wybierz [OK] na ekranie potwierdzenia, a następnie naciśnij < >.

Pseudonim jest zarejestrowany i pojawi się ekran [funkcja Wi-Fi].

Pseudonim jest zarejestrowany i pojawi się ekran [funkcja Wi-Fi].

 • Przejście na inne obszary wejściowe

Aby przełączyć między górnymi i dolnymi obszarami wejściowymi, naciśnij przycisk.

 • Poruszanie kursora

Aby przesunąć kursor, naciśnij klawisz <> w górnym obszarze.

 • Wprowadzanie tekstu

W dolnym obszarze wejściowym naciśnij klawisz <> lub <>, aby wybrać znaki i naciśnij <>, aby je wprowadzić. Możesz sprawdzić, ile znaków wpisałeś i ile więcej można wprowadzić, odnosząc się do [*/*] w prawym górnym rogu ekranu.

 • Usuwanie tekstu

Naciśnij przycisk <>, aby usunąć jeden znak.

 • Wykończenie wpisu tekstu

wciśnij

przycisk, aby potwierdzić, co wszedłeś i wyjść. Jeśli wyświetlony jest ekran potwierdzenia, wybierz [OK], aby wyjść.

 • Anulowanie wpisu tekstu

wciśnij przycisk, aby anulować wpis tekstu i wyjść. .

6. Wyświetlony zostanie ekran [funkcja Wi-Fi].

To zakończyło podstawowe ustawienia aparatu.

Krok 3: Podłączenie aparatu do komputera

1. Wybierz [], a następnie naciśnij <>.

2. Wybierz metodę ustawienia bezprzewodowego i podłącz do punktu dostępu za pomocą jednej z następujących metod.

Dla punktów dostępu, które obsługują WPS:

W przypadku punktów dostępu, które nie obsługują WPS:

 • WPS (konfiguracja chroniona Wi-Fi) to konstrukcja do uproszczenia ustawień podczas podłączania jednego bezprzewodowego urządzenia LAN do drugiego.

-W trybie połączenia PushButton (tryb PBC) aparat i punkt dostępu można podłączyć po prostu naciskając przycisk WPS w punkcie dostępu.

-W trybie połączenia kodu PIN (tryb PIN) 8-cyfrowy numer identyfikacyjny określony w kamerze jest ustawiany w punkcie dostępu do ustalenia połączenia.

 • Patrz podręcznik użytkownika dostarczony z punktem dostępu, aby sprawdzić, czy obsługuje WPS.

・ 3A łatwe połączenie przez WPS (tryb PBC)

 • Z góry sprawdź pozycję przycisku WPS w punkcie dostępu.

3a-1. Naciśnij klawisz <>, aby wybrać [WPS (tryb PBC)], a następnie naciśnij <>.

• Wybierz [OK] i naciśnij <>, aby przejść do następnego ekranu.

3a-2. Naciśnij punkt dostępu&rsquo;przycisk s WPS.

Szczegółowe informacje na temat tego, gdzie znajduje się przycisk WPS i jak długo go nacisnąć, patrz punkt dostępu&rsquo;S Podręcznik instrukcji.

3a-3. Wybierz [OK] i naciśnij <>, aby nawiązać połączenie z punktem dostępu.

• Po ustaleniu połączenia z punktem dostępu [zestaw adresów IP.] Wyświetlany jest ekran.

3a-4. wciśnij < >klawisz, aby wybrać [ustawienie automatyczne], a następnie naciśnij <>.

• Wybierz [OK] i naciśnij <>, aby przejść do następnego ekranu.

・ Jeśli do tego momentu zakończyłeś ustawienia, przejdź do kroku 4.

・ 3b: Łatwe połączenie przez WPS (tryb pin)

Jeśli włączone są funkcje ukrycia punktu dostępu, połączenie może być wyłączone. Dezaktywuj funkcje ukrycia.

3B-1. Naciśnij klawisz <>, aby wybrać [WPS (tryb pin)], a następnie naciśnij <>.

• Wybierz [OK] i naciśnij <>, aby przejść do następnego ekranu.

3B-2. W punkcie dostępu określ 8-cyfrowy kod PIN wyświetlony w kamerze&rsquo;S LCD Monitor.

Instrukcje dotyczące ustawiania kodów PIN w punkcie dostępu można znaleźć w punkcie dostępu&rsquo;S Podręcznik instrukcji.

• Po określaniu kodu PIN wybierz [OK] i naciśnij <>

3B-3. Wybierz [OK] i naciśnij <>, aby nawiązać połączenie z punktem dostępu.

 • Może to zająć ok. w jednej minucie na nawiązanie połączenia.

• Po ustaleniu połączenia z punktem dostępu [zestaw adresów IP.] Wyświetlany jest ekran.

3B-4. wciśnij < >klawisz, aby wybrać [ustawienie automatyczne], a następnie naciśnij <>.

• Wybierz [OK] i naciśnij <>, aby przejść do następnego ekranu.

・ Jeśli do tego momentu zakończyłeś ustawienia, przejdź do kroku 4.

・ 3C: Ręczne połączenie poprzez wyszukiwanie sieci

3C-1. Klucz SSID, metoda bezpieczeństwa i szyfrowanie punktu dostępu są niezbędne do połączenia. Patrz Podręcznik użytkownika zawarty w punkcie dostępu, aby wyszukać informacje o SSID, metodzie bezpieczeństwa/metody szyfrowania i klawiszach bezpieczeństwa.

 • SSID-Numers i litery używane do identyfikacji konkretnego istniejącego punktu dostępu. Nazywa się to również &bdquo;Nazwa punktu dostępu&rdquo; lub &bdquo;Nazwa sieci&rdquo;.
 • Metoda bezpieczeństwa/metoda szyfrowania to metoda szyfrowania danych podczas transmisji bezprzewodowej.
 • Klucz szyfrowania (klucz sieciowy) to klucz używany podczas szyfrowania danych podczas transmisji bezprzewodowej.

3C-2. Naciśnij klawisz <>, aby wybrać [Znajdź sieć], a następnie naciśnij <>.

• Wybierz [OK] i naciśnij <>, aby przejść do następnego ekranu.

3C-3. Naciśnij <>, aby włączyć wybór punktu dostępu, wybierz żądany punkt dostępu, a następnie naciśnij <>.

• Wybierz [OK] i naciśnij <>, aby przejść do następnego ekranu.
Wskazuje, czy urządzenie jest w trybie infrastruktury czy hoc ad hoc.
Ikona jest wyświetlana, jeśli punkt dostępu jest szyfrowany.
Pierwsze 9 znaków SSID.
Używany kanał.

 • Aby ręcznie skonfigurować ustawienia dla punktu dostępu, wybierz [Wprowadź połączenie] i naciśnij <>. Wprowadź SSID za pomocą klawiatury wirtualnej, a następnie skonfiguruj ustawienia zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami.
 • Aby ponownie wyszukać punkty dostępu, wybierz [Wyszukaj ponownie] i naciśnij <>.

Ten aparat obsługuje następujące opcje [uwierzytelniania] i [Ustawienia szyfrowania]. Dlatego szyfrowanie używane przez punkt dostępu powinien być jednym z poniższych.

[Uwierzytelnianie]: Otwórz system, współdzielony klucz, WPA-PSK lub WPA2-PSK

[Ustawienia szyfrowania]: WEP, TKIP lub AES

3C-4. wciśnij < >klawisz do wyboru formatu i liczby znaków używanych dla klawisza, a następnie naciśnij <>.

• Wybierz [OK] i naciśnij <>, aby przejść do następnego ekranu.

Jeśli szyfrowanie WEP jest używane przez punkt dostępu, wyświetlany jest ekran [indeks kluczy].

Wybierz numer indeksu klucza określony dla punktu dostępu, a następnie naciśnij <>.

 • Wybierz [OK] i naciśnij <>, aby przejść do ekranu pokazanego w kroku 3C-4.

3C-5. Wprowadź klawisz szyfrowania za pomocą klawiatury wirtualnej.

• Po ustaleniu połączenia z punktem dostępu [zestaw adresów IP.] Ekran zostanie wyświetlony.

3C-6. wciśnij < >klawisz, aby wybrać [ustawienie automatyczne], a następnie naciśnij <>.

• Wybierz [OK] i naciśnij <>, aby przejść do następnego ekranu.

[Ustawienie automatycznego]

 • Konfiguruje ustawienia dostępne w [Ustawienie ręczne] automatycznie. Jednak tej opcji można używać tylko w środowiskach za pomocą serwerów DHCP lub punktów dostępu lub routerów z funkcją serwera DHCP, tak aby adresy IP i powiązane ustawienia były przypisywane i konfigurowane automatycznie. Jeśli błąd jest wyświetlany, nawet jeśli adres IP i powiązane ustawienia są ustawione tak, aby zostały automatycznie przypisane i skonfigurowane, wybierz [Ustawienie ręczne].

[Ustawienie ręczne]

 • Jeśli [ustawienie automatyczne] powoduje błąd, wprowadź adres IP ręcznie. Wprowadź adres IP przypisany do aparatu po wyświetleniu montażu do adresu IP. Wprowadź [adres IP], [Maska podsieci], [Gateway] i [adres DNS] na odpowiednich wyświetlanych ekranach.
 • Jeśli [ustawienie automatyczne] powoduje błąd, wprowadź adres IP ręcznie. Wprowadź adres IP przypisany do aparatu po wyświetleniu montażu do adresu IP. Wprowadź [adres IP], [Maska podsieci], [Gateway] i [adres DNS] na odpowiednich wyświetlanych ekranach.
 • Po zakończeniu wprowadzania informacji naciśnij przycisk. Ekran potwierdzenia nie jest wyświetlany.

・ Jeśli ukończyłeś konfigurację do tego momentu, przejdź do kroku 4.

4. Użyj dostarczonego oprogramowania parowania zawartego w pakietowym oprogramowaniu, aby nawiązać połączenie między kamerą a komputerem.
Naciśnij klawisz <>, aby wybrać [OK], a następnie naciśnij <>.

 • [Oprogramowanie parowania] jest instalowane automatycznie podczas &bdquo;łatwej instalacji&rdquo; oprogramowania dostarczonego z aparatem. Jeśli nie jest zainstalowany, zainstaluj go na komputerze do podłączenia do aparatu z wyprzedzeniem.
 • Użytkownicy systemu Windows 8/7/Vista

Podczas zdalnego obsługi aparatu za pomocą narzędzia EOS wykonaj operacje w następujący sposób przed rozpoczęciem [oprogramowania parowania]. Jeśli te operacje nie zostaną wykonane, [oprogramowanie parowania] może się nie uruchomić.

Otwórz folder [C Program Files]> [Canon]> [EOS Utility]> [WFTPairing] (w tej kolejności), a następnie kliknij dwukrotnie ikonę [WFT FirewallSettings]. (Powyższe nazwy folderów to przykłady. Lokalizacja plików różni się w zależności od środowiska.)

5. Wyświetlany jest następujący komunikat. &bdquo;******&rdquo; reprezentuje ostatnie sześć cyfr adresu MAC, który ma być podłączony.

6. Rozpocznij oprogramowanie do parowania.

 • Zwykle jest instalowany w tym samym miejscu co narzędzie EOS.

7. Po uruchomieniu oprogramowania parowania ikona jest wyświetlana na pasku zadań wyświetlana. Po wykryciu aparatu wyświetlany jest komunikat.

8. Kliknij dwukrotnie ikonę oprogramowania parowania.

9. Wykryte kamery są wymienione. Kliknij [Połącz].

 • Kamery, które zostały już połączone, nie są zawarte na liście.
 • Jeśli wyświetlane jest wiele kamer, zidentyfikuj aparat do połączenia przez swój adres MAC wyświetlany w aparacie&rsquo;S LCD Monitor.

10. Gdy aparat wykryje komputer, na którym kliknąłeś [podłącz] w kroku 9, wyświetlany jest ekran poniżej.

wciśnij < >klawisz, aby wybrać [OK], a następnie naciśnij <>.

11. Wybierz [OK] i naciśnij <>, aby zapisać ustawienia.

 • Aby zmienić nazwę ustawień, wybierz [Nazwa ustawień] i naciśnij <>.

12. Po ustaleniu połączenia wyświetlany jest ekran [połączenia].

Nie ma potrzeby ponownego ukończenia parowania, jeśli będziesz nadal korzystać z konkretnego aparatu i komputera po sparowaniu bez zmiany ustawień.

Aby ponownie połączyć się z tym samym komputerem, po prostu włącz aparat i rozpocznij oprogramowanie do parowania. Połączenie między kamerą a komputerem zostanie ustalone automatycznie.

Wysyłanie zdjęć do smartfona (połączenie bezprzewodowe) (EOS 6D Mark II)

Po podłączeniu aparatu do smartfona kompatybilnego z Bluetooth za pośrednictwem Bluetooth możesz ustanowić połączenie Wi-Fi, obsługując tylko aparat lub smartfon.

Należy pamiętać, że parowanie między aparatem a smartfonem jest wymagane do podłączenia aparatu do smartfona przez Bluetooth. Parowanie zostanie wykonane w ramach procedury połączenia Bluetooth.

*Ten aparat to Bluetooth 4.1 (Bluetooth Low Energy Technology). Aby się połączyć, smartfon musi być kompatybilny z technologią Bluetooth Low Energy Technology.

● Łączenie za pośrednictwem NFC

Smartfony kompatybilne się z NFC można podłączyć za pomocą Wi-Fi, dotykając ich do aparatu.

● Łączenie z menu [funkcja Wi-Fi]

Możesz użyć Wi-Fi do łączenia się ze smartfonem, który nie jest kompatybilny z Bluetooth lub NFC lub smartfonem, który nie może korzystać z funkcji Bluetooth lub NFC.

 • Przed podłączeniem do aparatu należy zainstalować bezpłatną aplikację dedykowaną aparatem na smartfonie.
 • Upewnij się, że funkcja Wi-Fi smartfona jest włączona.

Przygotowanie: Instalowanie aparatu podłącz się do smartfona

Aby podłączyć aparat do smartfona, na smartfonie dedykowane aparaty aplikacji (bezpłatnie).

 • Camera Connect można zainstalować z Google Play lub App Store.
 • Gdy smartfon kompatybilny się z NFC zostanie dotknięty aparat.
 • W wersji systemu operacyjnego obsługiwane przez Camera Connect można znaleźć w sekcji &bdquo;Powiązane informacje&rdquo; poniżej.
 • Interfejs lub funkcje Camera i Camera Connect mogą ulec zmianie w celu aktualizacji oprogramowania układowego lub aktualizacji Aparat. W takim przypadku funkcje Camera lub Camera Connect mogą różnić się od przykładowych ekranów lub instrukcji operacyjnych w niniejszej instrukcji.

Społeczność kanoniczna

Autousobudziowo pomaga szybko zawęzić wyniki wyszukiwania, sugerując możliwe dopasowania podczas pisania.

Pokazanie wyników dla

Pokaż tylko | Zamiast tego szukaj

Miałeś na myśli:

 • Społeczność kanoniczna
 • Dyskusje i pomoc
 • Kamera
 • EOS DSLR i kamery bezlusterkowe
 • EOS 6D Mark II – Bluetooth i WIFI Confusion
 • Subskrybuj kanał RSS
 • Marka Temat jako nowy
 • MARK TEMAT jako czytaj
 • Płyń ten temat dla bieżącego użytkownika
 • Zakładka
 • Subskrybuj
 • Niemy
 • Strona przyjazna druku

EOS 6D Mark II – Bluetooth i WIFI Confusion

Raysis

Współpracownik

 • Znak jako nowy
 • Zakładka
 • Subskrybuj
 • Niemy
 • Subskrybuj kanał RSS
 • Permalink
 • Wydrukować
 • Zgłoś nieodpowiednie treści

12-17-2017 10:50

Jestem trochę zaskoczony funkcją Bluetooth i Wi -Fi na EOS 6D Mark II. Łączę go z moim smartfonem na Androidzie.

Udało mi się zdobyć zdalną funkcjonalność poprzez działanie WiFI . Wydaje się, że za każdym razem, gdy chcę ponownie połączyć się z moim telefonem, muszę usunąć wszystkie ustawienia i zapomnieć o parowaniu i zacząć od zera. Mój telefon wydaje się łączyć z innymi urządzeniami bez konieczności robienia czegokolwiek po sparowaniu: mój samochód, moje głośniki, moje zegarek, ale nie moje EOS.

Co mogę zrobić tylko z połączeniem Bluetooth? Wydaje się, że możliwe jest aktywacja połączenia Wi -Fi.

Istnieją osobne ustawienia włączania dla Bluetooth i Wi -Fi. Jeśli WIFI jest potrzebne do zrobienia czegokolwiek, dlaczego są oddzielne? Po co w ogóle mieć Bluetooth?

Podręcznik użytkownika WiFi jest tylko nieznacznie pomocny. Myślę, że muszę zająć się niektórymi koncepcjami przepływu pracy, aby to zrozumieć. Czy ktoś może dać mi przegląd przewodnika idiotycznego? Czy jest gdzieś samouczek, który przez to przechodzi?

 • Wszystkie tematy forum
 • Poprzedni temat
 • Następny temat

16 odpowiedzi 16

 • Znak jako nowy
 • Zakładka
 • Subskrybuj
 • Niemy
 • Subskrybuj kanał RSS
 • Permalink
 • Wydrukować
 • Zgłoś nieodpowiednie treści

12-17-2017 14:00

Używam iPada, aby aplikacja Canon Camera Connect może działać dla mnie nieco inaczej.

Po raz pierwszy uruchomiłem aplikację CCC, przeszedł początkową sekwencję uruchamiania, która zawierała połączenie. O ile pamiętam, startup skłonił mnie do wszystkich ustawień i menu w aparacie. Powiedział, aby włączyć Wi-Fi, a następnie powiedział, kiedy włączyć Bluetooth, jeśli chciałem użyć Bluetooth.

Następnie powiedział mi, że wejdź do menu Bluetooth i włącz &ldquo;łączenie w pary&rdquo;, Kamera odpowiedziała, prosząc mnie o wybranie sieci do połączenia. Widziałem moją domową sieć sieci bezprzewodowej, ale widziałem też Bluetooth dla aparatu i wybrałem to. Stamtąd wszystko się skończyło.

Kiedy uruchamiam aplikację CCC, otrzymuję dwie monity: &ldquo;Początek&rdquo; I &ldquo;Połączyć się z siecią&rdquo;, Myślę, że to się nazywa. Zawsze wybieram Start, ponieważ już nawiązałem połączenie z kamerą, a oni znajdują się automatycznie. Mogę wyświetlić zdjęcia w aparacie lub włączyć zdalne fotografowanie na żywo, w związku z czym z niego używam. To&rsquo;jest świetne do ręcznego skupienia.

——————————————————–
&bdquo;Właściwy przycisk myszy to twój przyjaciel.”

 • Znak jako nowy
 • Zakładka
 • Subskrybuj
 • Niemy
 • Subskrybuj kanał RSS
 • Permalink
 • Wydrukować
 • Zgłoś nieodpowiednie treści

&ldquo;Istnieją osobne ustawienia włączania dla Bluetooth i Wi -Fi. Jeśli WIFI jest potrzebne do zrobienia czegokolwiek, dlaczego są oddzielne? Po co w ogóle mieć Bluetooth?&rdquo;

Największą różnicą wydaje się być szybkość i przepustowość.

Bluetooth jest wolniejszy i ma krótszy zasięg. Jest świetny do użycia jako środka do zdalnego sterowania aparatem, gdy nie chcesz dotykać aparatu lub jeśli kamera nie jest wygodnie zamontowana. Lubię używać ręcznego skupienia się z większym wyświetlaczem na moim iPadzie. Podczas gdy mogę oglądać zdjęcia w aparacie&rsquo;S karta pamięci.

Wi-Fi jest szybszy i zwykle jest używany do łączenia się z bezprzewodowym punktem dostępu. Po podłączeniu korzystasz z narzędzia EOS do zdalnego strzelania z komputerem podłączonym do tego samego punktu dostępu. Lub powinieneś być w stanie przesłać JPEG, obrazy do Canon Gateway. Ponadto powinieneś być w stanie użyć narzędzia EOS do pobierania zdjęć RAW i JPEG na komputer, coś, czego nie sądzę, że mogę zrobić przez Bluetooth.

——————————————————–
&bdquo;Właściwy przycisk myszy to twój przyjaciel.”

hejjp

Entuzjasta

 • Znak jako nowy
 • Zakładka
 • Subskrybuj
 • Niemy
 • Subskrybuj kanał RSS
 • Permalink
 • Wydrukować
 • Zgłoś nieodpowiednie treści

04-26-2018 07:15

Właśnie dostałem Mark II i podłączony do mojego iPhonex. Byłem trochę zdezorientowany, ale wydaje mi się, że to nie&rsquo;t Użyj Bluetooth do przesyłania danych. Wydaje się, że używa funkcji Bluetooth w pobliżu Field (NFC) do wykrywania iPhone’a, a następnie zwolnienia połączenia Wi -Fi przy minimalnym zaangażowaniu użytkownika.

 • Znak jako nowy
 • Zakładka
 • Subskrybuj
 • Niemy
 • Subskrybuj kanał RSS
 • Permalink
 • Wydrukować
 • Zgłoś nieodpowiednie treści

04-28-2018 10:56 AM

Bluetooth to radio o bardzo niskiej mocy. Prawie nie wykorzystuje zasilania baterii. Ale to niska przepustowość oznacza, że ​​tak naprawdę nie jest odpowiedni do usunięcia widoku na żywo. Nie używam tego. Myślę, że technicznie * możesz * przenosić obrazy przez Bluetooth, ale byłoby powolne. Większość specyfikacji Bluetooth również poważnie ogranicza odległość (około 30 stóp), chociaż nowsze specyfikacje (takie jak Bluetooth 5.0) mieć większy zasięg i prędkość.

. Możesz wykonywać obserwację na żywo przez Wi-Fi, a transfery plików są znacznie szybsze. Zje więcej zasilania baterii. Ale chociaż Wi-Fi może być używane jako proste połączenie punkt-punkt, było przeznaczone do tworzenia sieci na wielu urządzeniach, a konfiguracja jest nieco bardziej skomplikowana, ponieważ specyfika.G. Możliwość korzystania z sieci IP i dotarcia do Internetu). Oznacza to, że konfiguracja jest nieco bardziej zaangażowana.

Naprawdę podoba mi się to, jak Apple zaimplementowało swoje urządzenie do komunikacji urządzenia i żałuje, że Canon zrobi coś podobnego. W świecie Apple, jeśli chcę mi pozwolić laptopowi połączyć się z Apple TV z projektem wideo. Dwa urządzenia początkowo nie muszą być w tej samej sieci Wi-Fi. . Umieścili się w trybie odkrywania Bluetooth i ustanowią połączenie Bluetoth . a następnie używają nisko prędkości sieci Bluetooth do negocjowania szybkich połączeń Wi-Fi . Następnie przełączają się na użycie tego.

Doświadczenie użytkowników końcowych jest . po prostu musieliście sprawić, by dwa urządzenia były początkowo blisko siebie. A potem sieć Wi-Fi &bdquo;po prostu zaczyna działać&rdquo;, tworząc sieć ad-hoc bez kłopotów ze strony użytkownika.

Społeczność kanoniczna

Autousobudziowo pomaga szybko zawęzić wyniki wyszukiwania, sugerując możliwe dopasowania podczas pisania.

Pokazanie wyników dla

Pokaż tylko | Zamiast tego szukaj

Miałeś na myśli:

 • Społeczność kanoniczna
 • Dyskusje i pomoc
 • Kamera
 • EOS DSLR i kamery bezlusterkowe
 • Canon 6D Wi -Fi Połączenie z problemem smartfona
 • Subskrybuj kanał RSS
 • Marka Temat jako nowy
 • MARK TEMAT jako czytaj
 • Płyń ten temat dla bieżącego użytkownika
 • Zakładka
 • Subskrybuj
 • Niemy
 • Strona przyjazna druku

Canon 6D Wi -Fi Połączenie z problemem smartfona

Matejazuks

Uczeń

 • Znak jako nowy
 • Zakładka
 • Subskrybuj
 • Niemy
 • Subskrybuj kanał RSS
 • Permalink
 • Wydrukować
 • Zgłoś nieodpowiednie treści

04-11-2018 09:44 AM

Używam 6D przez kilka tygodni i nie miałem problemu z Wi-Fi. Smartfon po prostu nie widzę Wi-Fi kamer i nie mogę ich podłączyć. Wszelkie rozwiązania lub wyjaśnienie tego problemu? Przeszukałem również wiele forów i zobaczyłem, jak inni groszowi mają ten sam problem, ale nie znalazłem, jak to naprawić

 • Wszystkie tematy forum
 • Poprzedni temat
 • Następny temat

7 odpowiedzi 7

 • Znak jako nowy
 • Zakładka
 • Subskrybuj
 • Niemy
 • Subskrybuj kanał RSS
 • Permalink
 • Wydrukować
 • Zgłoś nieodpowiednie treści

04-11-2018 12:52 PM

Którego telefonu używasz i możesz podać kilka szczegółów na temat tego, co zrobiłeś?

Po raz pierwszy używa się procesu konfiguracji po raz pierwszy. Ale aparat może &bdquo;pamiętać&rdquo;, że telefon i konfiguracja, więc w kolejnych zastosowaniach powinien być szybszy.

Nigdy nie miałem problemu z początkową konfiguracją, ale miałem problemy z kolejnym ponownym użyciem połączenia. W moim przypadku odkryłem, że umieszczenie telefonu w trybie samolotu przez kilka chwil (aby wyłączyć radio Wi -Fi), a następnie włączenie go sprawiło, że problem zniknął.

#1 Kamera może mieć tylko jedną metodę połączenia na raz. Nie może używać Wi -Fi, jeśli używasz USB. Zgaduję, że nie używasz USB (ponieważ zwykle włączasz WIFI wyłącza interfejs USB).

#2 Kamera oczekuje, że będzie dostawcą sieci Wi -Fi i oczekuje, że telefon dołączy do sieci aparatu (nie na odwrót).